Fume Extractor EITF6001

Category:

รูปลักษณ์ภายนอก Fume Extractor EITF6001

พารามิเตอร์

ฟังก์ชันของปุ่มควบคุม

สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง

 • กดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง ไฟแสดงสถานะสีส้มจะติดสว่าง เครื่องจะเริ่มทำงาน
 • กดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อดับไฟแสดงสถานะสีส้ม เครื่องจะหยุดทำงาน
 • (ข้อควรระวัง: ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน ควรปิดสวิตช์ไฟหลักของเครื่องและถอดปลั๊กออก)

เพิ่มแรงลม

 • ขณะเครื่องทำงาน กดปุ่มนี้ 1 ครั้ง ตัวเลขบนหน้าจอแสดงผลดิจิตอลจะเพิ่มขึ้น 10 หน่วย
 • กรณีปรับค่าถึงค่าสูงสุดที่ 100 เครื่องจะทำงานด้วยความเร็วสูงสุด

ลดแรงลม

 • ขณะเครื่องทำงาน กดปุ่มนี้ 1 ครั้ง ตัวเลขบนหน้าจอแสดงผลดิจิตอลจะลดลง 10 หน่วย
 • กรณีปรับค่าถึงค่าต่ำสุดที่ 10 เครื่องจะทำงานด้วยความเร็วลมต่ำสุด

ตั้งเวลาปิดเครื่อง

 • ขณะเครื่องทำงาน กดปุ่มนี้ หน้าจอแสดงผลดิจิตอลจะแสดงค่า จากนั้น กดปุ่ม เพิ่ม/ลด แรงลม เพื่อปรับตั้งค่าเวลาปิดเครื่อง
 • จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ตั้งไว้ สูงสุด 300 ชั่วโมง ต่ำสุด 1 ชั่วโมง
 • หลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้น กดปุ่ม ตั้งเวลาปิดเครื่อง อีกครั้ง หน้าจอแสดงผลดิจิตอลจะแสดงค่าที่ตั้งไว้คงที่ เช่น H005 หมายถึง เครื่องจะปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติในอีก 5 ชั่วโมง

OK / ตั้งค่า

 • กรณีเครื่องส่งสัญญาณเตือนและมีเสียงสัญญาณดัง กดปุ่มนี้เพื่อหยุดเสียงสัญญาณ
 • ในสถานะการทำงานปกติ กดปุ่มนี้เพื่อตรวจสอบเวลาการทำงานทั้งหมดของเครื่องที่สะสม

ล็อคแผงควบคุม

 • ขณะเครื่องทำงาน กดปุ่มนี้ ปุ่มควบคุมทั้งหมด บนแผงควบคุมของเครื่องจะถูกล็อค
 • ปลดล็อคได้โดยการกดปุ่มนี้อีกครั้ง หรือรีสตาร์ทเครื่องโดยการปิดสวิตช์ไฟหลักของเครื่อง
Shopping Cart