,

Reflecting Mirror

Reflecting Mirror

กระจกสะท้อนแสงใช้ภายในโพรงเลเซอร์เป็นกระจกหลังหรือกระจกพับ หรือ ภายนอกเลเซอร์เป็นกระจกดัดเพื่อส่งลำแสงไปยังงาน

Shopping Cart